สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
     1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
     2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
     3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 7 - 29 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  https://dpo.thaijobjob.com 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  7 - 30 ธันวาคม 2563ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ประกอบด้วย                                                           
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท  
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
- ค่าธรรมเนียมการส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 20 บาท  ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครสมัครและ ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
                                  
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com และนำมายื่นในวันสอบ
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูก ต้องแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที 0-3690-9685 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.หรือ LineID : @Thaijobjob